Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Justitie en Veiligheid

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting1

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting2

(3) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

14.303.752

14.305.083

1.568.510

774.274

788.066

332.759

37.410

37.410

137.271

           

Beleidsartikelen

 

13.775.708

13.775.708

1.549.104

623.726

637.518

332.759

166.386

166.386

136.819

           

31

Politie

6.365.623

6.365.623

9.188

187.723

201.550

2.495

74.045

74.045

52.174

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.639.135

1.639.135

193.383

116.424

116.424

0

‒ 38.283

‒ 38.283

‒ 33.000

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

1.026.745

1.026.745

1.255.793

‒ 56.503

‒ 52.503

225.892

‒ 34.341

‒ 34.341

7.858

34

Straffen en beschermen

2.985.323

2.985.323

83.749

231.186

231.186

0

89.320

89.320

14.094

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

354.948

354.948

2.000

256.430

252.395

29.472

‒ 70.055

‒ 70.055

0

37

Migratie

1.403.934

1.403.934

4.991

‒ 111.534

‒ 111.534

74.900

145.700

145.700

95.693

           

Niet-Beleidsartikelen

 

528.044

529.375

19.406

150.548

150.548

0

‒ 128.976

‒ 128.976

452

           

91

Apparaat kerndepartement

472.402

473.733

19.406

32.804

32.804

0

36.664

36.664

452

92

Nog onverdeeld

52.588

52.588

0

117.684

117.684

0

‒ 165.640

‒ 165.640

0

93

Geheim

3.054

3.054

0

60

60

0

0

0

0

           

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

TOTAAL

 

15.115.436

15.130.559

2.038.540

15.333.118

14.982.700

1.992.827

217.682

‒ 147.859

‒ 45.713

           

Beleidsartikelen

 

14.565.820

14.579.612

2.018.682

14.765.306

14.428.004

1.950.638

199.486

‒ 151.608

‒ 68.044

           

31

Politie

6.627.391

6.641.218

63.857

6.611.531

6.635.958

63.418

‒ 15.860

‒ 5.260

‒ 439

32

Rechtspleging en rechtsbijstand

1.717.276

1.717.276

160.383

1.698.457

1.723.369

168.746

‒ 18.819

6.093

8.363

33

Veiligheid en criminaliteitsbestrijding

935.901

939.901

1.489.543

1.011.841

927.614

1.405.039

75.940

‒ 12.287

‒ 84.504

34

Straffen en beschermen

3.305.829

3.305.829

97.843

3.530.972

3.285.813

101.062

225.143

‒ 20.016

3.219

36

Contraterrorisme en nationaal veiligheidsbeleid

541.323

537.288

31.472

444.240

412.629

33.161

‒ 97.083

‒ 124.659

1.689

37

Migratie

1.438.100

1.438.100

175.584

1.468.265

1.442.621

179.212

30.165

4.521

3.628

           

Niet-Beleidsartikelen

 

549.616

550.947

19.858

567.812

554.696

42.189

18.196

3.749

22.331

           

91

Apparaat kerndepartement

541.870

543.201

19.858

564.553

551.437

42.161

22.683

8.236

22.303

92

Nog onverdeeld

4.632

4.632

0

0

0

0

‒ 4.632

‒ 4.632

0

93

Geheim

3.114

3.114

0

3.259

3.259

28

145

145

28

1

1 Incl. Nvw en ISB. NvW: Kamerstuk II 2020-2021, 35 570 VI, nr. 3; ISB1: Kamerstuk II 2020-2021, 35 686, nr. 1; ISB2: Kamerstuk II 2020-2021, 35 794, nr. 1; ISB3: Kamerstuk II 2020-2021, 35 800, nr. 1

2

Incl. ISB. ISB4: Kamerstuk II 2020-2021, 35 922, nr. 1; ISB5: Kamerstuk II 2020-2021, 35 923, nr. 1

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het het ministerie van Justitie en veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties (+of-) 1e suppletoire begroting

(3) Mutaties (+of-) 2e suppletoire begroting

(4)=(1)+(2)+(3) Totaal geraamd

(5) Realisatie

(6)=(5)-(4) Slotwetmutaties (+of-)

       

1. Dienst Justitiële Instellingen

      

Totale baten

2.461.719

163.226

25.878

2.650.823

2.660.749

9.926

Totale lasten

2.461.719

163.226

59.148

2.684.093

2.695.469

11.376

Saldo van baten en lasten

‒ 33.270

‒ 33.270

‒ 34.720

‒ 1.450

       

Totale kapitaalontvangsten

3.000

28.725

33.270

64.995

65.601

606

Totale kapitaaluitgaven

55.535

55.535

24.615

‒ 30.920

       
       

2. Immigratie- en Naturalisatiedienst

      

Totale baten

484.863

17.551

49.684

552.098

531.883

‒ 20.215

Totale lasten

484.863

17.551

49.684

552.098

553.230

1.132

Saldo van baten en lasten

‒ 21.347

‒ 21.347

       

Totale kapitaalontvangsten

4.100

4.100

3.928

‒ 172

Totale kapitaaluitgaven

12.100

12.100

9.965

‒ 2.135

       
       

3. Centraal Justitieel Incasso Bureau

      

Totale baten

151.084

10.791

5.323

167.198

156.853

‒ 10.345

Totale lasten

151.084

10.791

10.523

172.398

160.733

‒ 11.665

Saldo van baten en lasten

‒ 5.200

‒ 5.200

‒ 3.880

1.320

       

Totale kapitaalontvangsten

2.145

6.755

5.200

14.100

7.060

‒ 7.040

Totale kapitaaluitgaven

6.658

6.875

13.533

5.603

‒ 7.930

       
       

4. Nederlands Forensisch Instituut

      

Totale baten

83.398

4.668

3.164

91.230

92.172

942

Totale lasten

83.398

4.668

3.164

91.230

91.426

196

Saldo van baten en lasten

746

746

       

Totale kapitaalontvangsten

6.450

6.450

4.757

‒ 1.693

Totale kapitaaluitgaven

9.986

9.986

6.439

‒ 3.547

       
       

5. Justitiele Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening

      

Totale baten

47.912

552

640

49.104

49.493

389

Totale lasten

47.086

1.385

‒ 219

48.252

50.402

2.150

Saldo van baten en lasten

826

‒ 833

859

852

‒ 909

‒ 1.761

       

Totale kapitaalontvangsten

603

603

603

Totale kapitaaluitgaven

826

826

1.652

‒ 1.652

Licence