Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.402.659

7.224.853

648.031

1.604.282

1.618.894

471.718

198.284

175.005

16.001

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Openbaar bestuur en democratie

84.234

83.053

24.765

24.939

24.939

0

18.545

18.545

234

2

Nationale veiligheid

316.767

316.767

14.714

1.397

1.397

0

37.230

37.230

0

3

Woningmarkt

5.288.493

5.278.368

388.000

238.791

238.796

‒ 32.096

12.978

‒ 7.022

64.393

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

478.329

537.329

91

75.017

89.624

0

‒ 38.639

‒ 38.639

1.010

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

113.757

113.757

3.824

‒ 371

‒ 371

95

52.680

52.680

8.573

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

170.330

170.330

959

17.630

17.630

5.878

25.586

26.786

1.830

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

34.264

34.264

64

66.810

66.810

0

‒ 27.510

‒ 27.510

902

8

Kwaliteit Rijksdienst

         

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

141.846

141.846

121.574

36.686

36.686

24.041

9.316

9.316

79.104

10

Groningen versterken en perspectief

109.797

114.297

75.000

864.826

864.826

287.823

76.366

76.366

‒ 105.332

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

11

Centraal apparaat

422.136

422.136

19.040

203.363

203.363

151.397

83.831

80.490

‒ 36.283

12

Algemeen

242.706

12.706

0

17.466

17.466

34.580

5.629

4.491

1.570

13

Nog onverdeeld

0

0

0

57.728

57.728

0

‒ 57.728

‒ 57.728

0

1

Stand inclusief mutaties van de eerste incidentele suppletoire begroting (ISB) (Kamerstukken II 2020/21, 35801, nr. 1) en (Kamerstukken II 2020/21, 35823, nr. 1).

Wijziging van de begrotingstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

Totaal

9.205.225

9.018.752

1.135.750

9.273.008

8.667.919

1.039.375

67.783

‒ 350.833

‒ 96.375

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Openbaar bestuur en democratie

127.718

126.537

24.999

110.874

101.285

25.369

‒ 16.844

‒ 25.252

370

2

Nationale veiligheid

355.394

355.394

14.714

365.885

356.541

14.858

10.491

1.147

144

3

Woningmarkt

5.540.262

5.510.142

420.297

5.343.930

5.411.477

368.749

‒ 196.332

‒ 98.665

‒ 51.548

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

514.707

588.314

1.101

463.639

505.776

1.371

‒ 51.068

‒ 82.538

270

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

166.066

166.066

12.492

177.669

167.275

10.875

11.603

1.209

‒ 1.617

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

213.546

214.746

8.667

222.162

213.854

12.349

8.616

‒ 892

3.682

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

73.564

73.564

966

51.973

45.570

1.613

‒ 21.591

‒ 27.994

647

8

Kwaliteit Rijksdienst

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

187.848

187.848

224.719

176.305

182.305

223.964

‒ 11.543

‒ 5.543

‒ 755

10

Groningen versterken en perspectief

1.050.989

1.055.489

257.491

1.420.428

1.001.555

234.830

369.439

‒ 53.934

‒ 22.661

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

11

Centraal apparaat

709.330

705.989

134.154

674.586

648.056

109.153

‒ 34.744

‒ 57.933

‒ 25.001

12

Algemeen

265.801

34.663

36.150

265.557

34.225

36.244

‒ 244

‒ 438

94

13

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tabel 1 Wijziging van de begrotingstaat van de agentschappen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2021 (slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap Rijksdienst voor identiteitsgegevens

      
       

Totale baten

105.517

0

0

105.517

167.235

61.718

Totale lasten

110.334

0

0

110.334

133.118

22.784

Saldo van baten en lasten

‒ 4.817

0

0

‒ 4.817

34.117

38.934

    

0

 

0

Totale kapitaal uitgaven

3.448

0

0

3.448

14.748

11.300

Totale kapitaal ontvangsten

0

0

0

0

0

0

       

Baten-lasten agentschap Logius

      
       

Totale baten

235.855

0

0

235.855

239.908

4.053

Totale lasten

235.855

0

0

235.855

241.910

6.055

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 2.002

‒ 2.002

       

Totale kapitaal uitgaven

6.100

0

0

6.100

0

‒ 6.100

Totale kapitaal ontvangsten

6.100

0

0

6.100

0

‒ 6.100

       

Baten-lasten agentschap P-Direkt

      
       

Totale baten

107.558

0

0

107.558

107.939

381

Totale lasten

107.558

0

0

107.558

107.242

‒ 316

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

697

697

       

Totale kapitaal uitgaven

13.402

0

0

13.402

4.922

‒ 8.480

Totale kapitaal ontvangsten

9.500

0

0

9.500

0

‒ 9.500

       

Baten-lasten agentschap Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk

      
       

Totale baten

286.529

0

0

286.529

331.937

45.408

Totale lasten

286.529

0

0

286.529

332.297

45.768

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 360

‒ 360

       

Totale kapitaal uitgaven

1.000

0

0

1.000

3.265

2.265

Totale kapitaal ontvangsten

0

0

0

0

4

4

       

Baten-lasten agentschap FMHaaglanden

      
       

Totale baten

143.273

0

0

143.273

136.246

‒ 7.027

Totale lasten

143.273

0

0

143.273

132.906

‒ 10.367

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

3.340

3.340

       

Totale kapitaal uitgaven

7.608

0

0

7.608

9.826

2.218

Totale kapitaal ontvangsten

2.992

0

0

2.992

5.379

2.387

       

Baten-lasten agentschap Shared Service Center-ICT

      
       

Totale baten

292.964

0

0

292.964

298.515

5.551

Totale lasten

292.964

0

0

292.964

295.435

2.471

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

3.080

3.080

       

Totale kapitaal uitgaven

107.799

0

0

107.799

95.233

‒ 12.566

Totale kapitaal ontvangsten

60.300

0

0

60.300

51.843

‒ 8.457

       

Baten-lasten agentschap Rijksvastgoedbedrijf

      
       

Totale baten

1.355.954

0

0

1.355.954

1.331.035

‒ 24.919

Totale lasten

1.355.954

0

0

1.355.954

1.319.625

‒ 36.329

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

11.410

11.410

       

Totale kapitaal uitgaven

815.365

0

0

815.365

955.339

139.974

Totale kapitaal ontvangsten

480.000

0

0

480.000

661.210

181.210

       

Baten-lasten agentschap Dienst voor de huurcommissie

      
       

Totale baten

12.829

0

3.343

16.172

17.946

1.774

Totale lasten

14.285

0

2.682

16.967

18.646

1.679

Saldo van baten en lasten

‒ 1.456

0

661

‒ 795

‒ 700

95

       

Totale kapitaal uitgaven

1.600

0

1.167

2.767

590

‒ 2.177

Totale kapitaal ontvangsten

1.456

0

‒ 661

795

0

‒ 795

Licence