Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

17.939.398

17.984.749

19.710

1.941.373

2.033.713

7.068

‒ 7.370.683

‒ 7.855.741

‒ 3.689

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Integraal waterbeleid

43.267

61.815

0

‒ 3.125

‒ 2.853

434

‒ 4.923

‒ 3.041

20

13

Bodem en Ondergrond

132.326

142.656

2.000

‒ 65.109

‒ 60.482

1.500

13.909

‒ 2.219

‒ 3.500

14

Wegen en verkeersveiligheid

157.393

153.789

6.782

146.478

54.897

0

110.852

39.386

‒ 2.042

16

Openbaar vervoer en Spoor

1.509.606

1.508.309

0

287.313

531.060

0

‒ 310.044

‒ 580.263

0

17

Luchtvaart

24.515

28.081

1.280

127.507

1.081

577

49.766

‒ 1.009

422

18

Scheepvaart en Havens

20.187

21.087

0

15.526

22.303

967

8.343

‒ 5.775

‒ 292

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

45.822

46.748

0

17.916

20.657

0

6.128

6.945

385

20

Lucht en Geluid

24.491

27.254

0

10.463

4.326

1.000

1.803

718

1.000

21

Duurzaamheid

50.501

50.982

0

‒ 8.552

10.585

0

‒ 2.769

‒ 13.278

156

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

69.937

63.167

250

‒ 1.838

‒ 1.610

0

‒ 3.683

‒ 6.421

0

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

60.011

59.046

0

‒ 90

‒ 90

0

4.574

4.504

0

24

Handhaving en toezicht

130.431

130.431

0

5.699

5.699

0

15.090

15.090

0

25

Brede doeluitkering

932.531

932.532

0

‒ 23.312

14.109

0

68.999

20.488

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

14.368.592

14.366.592

0

911.747

912.034

0

‒ 7.052.510

‒ 7.051.710

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Algemeen

41.876

56.945

1.101

262.761

262.731

1.200

‒ 68.506

‒ 68.204

0

98

Apparaat Kerndepartement

327.912

335.315

8.297

6.659

7.936

1.390

43.618

40.378

162

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

251.330

251.330

0

‒ 251.330

‒ 251.330

0

Wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6) = (5) - (4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.510.088

12.162.721

23.089

12.337.661

11.761.312

35.449

‒ 172.427

‒ 401.409

12.360

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Integraal waterbeleid

35.219

55.921

454

30.650

45.678

408

‒ 4.569

‒ 10.243

‒ 46

13

Bodem en Ondergrond

81.126

79.955

0

73.935

79.900

0

‒ 7.191

‒ 55

0

14

Wegen en verkeersveiligheid

414.723

248.072

4.740

341.514

236.170

2.672

‒ 73.209

‒ 11.902

‒ 2.068

16

Openbaar vervoer en Spoor

1.486.875

1.459.106

0

1.476.750

1.226.262

885

‒ 10.125

‒ 232.844

885

17

Luchtvaart

201.788

28.153

2.279

188.754

26.662

2.104

‒ 13.034

‒ 1.491

‒ 175

18

Scheepvaart en Havens

44.056

37.615

675

42.649

32.381

738

‒ 1.407

‒ 5.234

63

19

Uitvoering Milieubeleid en Internationaal

69.866

74.350

385

70.348

73.422

1.868

482

‒ 928

1.483

20

Lucht en Geluid

36.757

32.298

2.000

34.247

30.712

2.038

‒ 2.510

‒ 1.586

38

21

Duurzaamheid

39.180

48.289

156

37.705

47.166

1.411

‒ 1.475

‒ 1.123

1.255

22

Omgevingsveiligheid en milieurisico’s

64.416

55.136

250

52.751

48.318

313

‒ 11.665

‒ 6.818

63

23

Meteorologie, seismologie en aardobservatie

64.495

63.460

0

62.349

63.434

0

‒ 2.146

‒ 26

0

24

Handhaving en toezicht

151.220

151.220

0

151.220

151.220

0

0

0

0

25

Brede doeluitkering

978.218

967.129

0

988.863

967.127

0

10.645

‒ 2

0

26

Bijdrage investeringsfondsen

8.227.829

8.226.916

0

8.228.644

8.228.644

0

815

1.728

0

 

Niet-beleidsartikelen

         

97

Algemeen

236.131

251.472

2.301

209.091

161.676

6.231

‒ 27.040

‒ 89.796

3.930

98

Apparaat Kerndepartement

378.189

383.629

9.849

348.191

342.540

16.781

‒ 29.998

‒ 41.089

6.932

99

Nominaal en onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap RWS van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap RWS

      
       

Totale baten

3.135.829

283.667

40.830

3.460.326

3.357.301

‒ 103.025

Totale lasten

3.129.852

284.538

28.503

3.442.893

3.329.819

‒ 113.074

Saldo van baten en lasten

5.977

‒ 871

12.327

17.433

27.482

10.049

       

Totale kapitaalontvangsten

45.000

1.820

‒ 2.945

43.875

39.815

‒ 4.060

Totale kapitaaluitgaven

55.169

743

‒ 3.666

52.246

47.587

‒ 4.659

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap ILT van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap ILT

      
       

Totale baten

168.247

5.000

16.406

189.653

195.158

5.505

Totale lasten

168.247

5.000

16.406

189.653

184.392

‒ 5.261

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

10.766

10.766

      

0

Totale kapitaalontvangsten

0

699

0

699

699

0

Totale kapitaaluitgaven

200

0

0

200

945

745

Wijziging van de begrotingsstaten van het agentschap KNMI van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2021 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4) = (1) + (2) + (3)

(5) Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -) (6) = (5) - (4)

Baten-lasten agentschap KNMI

      
       

Totale baten

92.075

‒ 476

2.040

93.639

95.568

1.929

Totale lasten

92.050

‒ 476

2.592

94.166

95.875

1.709

Saldo van baten en lasten

25

0

‒ 552

‒ 527

‒ 307

220

       

Totale kapitaalontvangsten

2.800

930

350

4.080

1.785

‒ 2.295

Totale kapitaaluitgaven

5.028

461

0

5.489

3.236

‒ 2.253

Licence