Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds, genoemd in artikel 2 van de Wet Infrastructuurfonds, voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3 

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onder-havige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum, van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven,

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,

Vastgestelde begrotingsstaat van het Infrastructuurfonds 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

12

Hoofdwegennet

2.526.575

2.879.349

137.433

13

Spoorwegen

8.792.639

9.072.039

198.538

14

Regionale infrastructuur en programma’s

8.256

84.083

 

15

Hoofdvaarwegennet

883.918

1.315.532

90.877

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.879.158

218.763

64.739

18

Overige uitgaven en ontvangsten

   

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

13.312.853

20

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

231.300

234.674

 
     
 

Totaal

14.321.846

13.804.440

13.804.440

Licence