Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Begrotingsstaat

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2021(bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 172 607

11 393 366

921 285

 

Beleidsartikelen

10 297 223

10 517 982

889 535

1

Versterkte internationale rechtsorde

105 376

126 449

 

2

Veiligheid en stabiliteit

268 973

284 188

1 242

3

Effectieve Europese samenwerking

9 871 674

10 053 535

817 219

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

51 200

53 810

71 074

 

Niet-beleidsartikelen

875 384

875 384

31 750

5

Geheim

0

0

0

6

Nog onverdeeld

4 255

4 255

 

7

Apparaat

871 129

871 129

31 750

Figuur 1 Uitgaven begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 (bedragen x € 1.000) Totaal 11.393,4

Figuur 2 Ontvangsten begroting Ministerie van Buitenlandse Zaken 2021 (bedragen x € 1.000) Totaal 921,3

Licence