Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 3 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het Diergezondheidsfonds, genoemd in artikel 95a van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren, voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

1.838.019

2.065.497

237.139

     
 

Beleidsartikelen

   

21

Land- en tuinbouw

328.700

549.247

39.580

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

676.407

674.973

182.499

23

Kennis en innovatie

221.723

230.168

12.267

24

Uitvoering en toezicht

416.375

416.295

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

50

Apparaat

143.854

143.854

2.793

51

Nog onverdeeld

50.960

50.960

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

421.343

425.143

‒ 3.800

Totaal

421.343

425.143

‒ 3.800

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

20.520

7.150

Totaal

20.520

7.150

Vastgestelde begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

 

Beleidsartikel

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

34.329

34.329

33.964

 

Sub-totaal

34.329

34.329

33.964

1

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) 2020

  

32.518

 

Sub-totaal

  

66.482

1

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotingsjaar 2021

  

‒ 365

 

Totaal

34.329

34.329

66.117

Licence