Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2020–2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2021 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

52.444.274

52.493.974

1.837.107

     
 

Beleidsartikelen

51.374.359

51.422.205

1.778.346

1

Arbeidsmarkt

5.844.818

5.875.149

24.975

2

Bijstand, Participatiewet en Toeslagenwet

8.133.112

8.148.597

4.415

3

Arbeidsongeschiktheid

10.722

10.722

0

4

Jonggehandicapten

3.484.285

3.484.285

0

5

Werkloosheid

140.839

142.369

0

6

Ziekte en zwangerschap

12.612

12.612

0

7

Kinderopvang

3.550.009

3.550.009

1.546.276

8

Oudedagsvoorziening

26.178

26.178

0

9

Nabestaanden

1.370

1.370

0

10

Tegemoetkoming ouders

6.521.835

6.521.835

201.680

11

Uitvoering

655.858

655.858

0

12

Rijksbijdragen

22.756.024

22.756.024

0

13

Integratie en maatschappelijke samenhang

236.697

237.197

1.000

     
 

Niet-beleidsartikelen

1.069.915

1.071.769

58.761

96

Apparaat Kerndepartement

404.477

404.477

58.761

98

Algemeen

25.497

27.351

0

99

Nog onverdeeld

639.941

639.941

0

Licence