Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstat en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.478.932

10.938.794

45.011

1.145.132

927.788

7.145

 

Beleidsartikelen

      

11

Integraal Waterbeleid

55.320

55.580

143

55.191

5.576

30

13

Bodem en Ondergrond

113.560

137.280

0

9.832

‒ 12.929

3.500

14

Wegen en Verkeersveiligheid

258.169

222.407

6.782

221.803

14.805

0

16

Openbaar Vervoer en Spoor

145.532

613.184

0

19.244

58.065

0

17

Luchtvaart

87.413

27.366

4.257

10.842

10.725

530

18

Scheepvaart en Havens

27.497

38.880

0

17.393

23.115

0

19

Internationaal beleid

46.119

46.411

0

‒ 33.645

‒ 34.515

0

20

Lucht en Geluid

25.492

28.188

0

28.666

28.174

400

21

Duurzaamheid

52.076

62.770

0

4.401

4.172

0

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

58.219

71.008

250

40.622

39.120

765

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

63.904

62.818

0

‒ 986

1.040

0

24

Handhaving en Toezicht

182.359

182.359

24.700

2.000

2.000

0

25

Brede Doeluitkering

954.173

954.172

0

1

14.203

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

8.014.590

8.003.281

0

217.297

224.548

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

97

Algemeen Departement

32.121

75.697

1.101

13.494

9.055

1.000

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

357.749

352.754

7.778

20.419

22.076

920

99

Nog Onverdeeld

4.639

4.639

0

518.558

518.558

0

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

RWS

3.384.355

3.379.379

4.976

217.113

216.864

249

KNMI

94.761

94.761

0

6.089

6.090

‒ 1

Totaal

3.479.116

3.474.140

4.976

223.202

222.954

248

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

RWS

67.246

56.450

5.559

‒ 8.258

KNMI

3.704

1.750

4.233

5.100

Totaal

70.950

58.200

9.792

‒ 3.158

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Licence