Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

24.483.392

13.599.967

5.559.237

12.129.096

9.238.301

9.385.476

        
 

Beleidsartikelen

24.181.007

13.297.582

5.533.943

11.837.538

8.946.743

9.231.298

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

‒ 7.245

‒ 95

17.516

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

9.641.689

6.791.506

672.151

1.496.861

289.580

473.205

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

291.082

147.824

30.700

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

13.075.972

4.983.223

3.720.277

1.595.993

46.387

2.191.142

5

Een veilig Groningen met perspectief

1.026.461

1.027.511

1.034.281

8.460.847

8.463.047

6.518.735

        
 

Niet-beleidsartikelen

302.385

302.385

25.294

291.558

291.558

154.178

40

Apparaat

302.385

302.385

25.294

209.098

209.098

154.178

41

Nog onverdeeld

0

0

0

82.460

82.460

0

1

Incl. ISB's, NvW en amendementen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

63.706

63.706

0

9.750

9.750

0

Dienst ICT Uitvoering

320.162

320.162

0

34.137

34.137

0

Nederlandse Emissieautoriteit

13.299

13.299

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

841.437

841.437

0

208.326

208.326

0

Totaal

1.238.604

1.238.604

0

252.213

252.213

0

Wijziging begrotingsstaat inzake nagentschappen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

9.851

5.750

0

0

Dienst ICT Uitvoering

53.150

30.000

9.550

‒ 4.500

Nederlandse Emissieautoriteit

1.460

900

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

48.560

25.900

‒ 3.160

2.600

Totaal

113.021

62.550

6.390

‒ 1.900

Licence