Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021‒2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaat/staten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

31.297.352

34.021.950

240.887

1.050.027

1.447.482

76.665

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Volksgezondheid

5.184.438

7.852.696

71.428

9.354

121.558

29.640

2

Curatieve Zorg

3.566.679

3.549.541

123.295

‒ 90.327

‒ 21.839

‒ 4.000

3

Langdurige zorg en ondersteuning

14.297.359

14.132.937

5.691

913.361

992.710

0

4

Zorgbreed beleid

1.196.274

1.376.218

11.153

‒ 60.916

‒ 5.760

0

5

Jeugd

117.641

117.641

2.085

22.129

22.129

0

6

Sport en bewegen

559.644

576.223

15.740

‒ 69.153

7.738

45.000

7

Oorlogsgetroffenen en Herinnering Wereldoorlog II

214.056

216.942

2.901

‒ 1.815

‒ 179

0

8

Tegemoetkoming specifieke kosten

5.686.935

5.686.935

0

104.614

104.614

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

9

Algemeen

25.054

28.022

0

24

24

0

10

Apparaatsuitgaven

449.272

484.795

8.594

97.299

101.030

6.025

11

Nog onverdeeld

0

0

0

125.457

125.457

0

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

601.000

601.000

0

40.660

40.660

0

Totaal

601.000

601.000

0

40.660

40.660

0

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Licence