Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

205.684

186.895

364.391

335.849

(565.075)

(517.745)

12

Hoofdwegennet

3.232.984

2.982.240

27.724

1.369.183

152.899

127.722

107.112

137.511

(103.247)

13

Spoorwegen

2.250.544

2.190.296

208.458

185.623

57.396

(1.441)

696.010

329.719

25.970

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s

47.909

90.368

703

(7.107)

11.839

3.593

42

15

Hoofdvaarwegennet

933.856

1.295.676

74.241

108.407

115.237

(6.845)

226.590

120.574

(39.604)

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

365.977

455.830

49.020

386.876

41.520

22.549

485.895

33.107

16.492

18

Overige uitgaven en ontvangsten

3.487

3.345

4

(947)

(805)

4.306

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

  

6.841.862

  

316.190

  

311.063

           
 

Subtotaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

2.418.670

699.139

458.179

961.424

105.954

215.022

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

240.960

   
 

Subtotaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

2.418.670

699.139

699.139

961.424

105.954

215.022

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

        

‒ 109.068

 

Totaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

2.418.670

699.139

699.139

961.424

105.954

105.954

Licence