Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) en het BES-fonds (H) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)1

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

224.999

423.016

34.588

‒ 1.084

‒ 1.084

4.689

‒ 12.240

‒ 18.540

22.165

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Versterken rechtsstaat

80.415

80.415

0

‒ 38.040

‒ 38.040

0

‒ 11.413

‒ 11.413

4.000

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

74.575

74.575

0

‒ 749

‒ 749

4.689

5.421

1.421

2.320

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

41.000

239.017

34.588

5.871

5.871

0

0

0

10.601

8

Wederopbouw bovenwindse eilanden

4.933

4.933

0

‒ 417

‒ 417

0

6.766

4.466

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

6

Apparaat

21.665

21.665

0

6.740

6.740

0

758

758

5.244

7

Nog onverdeeld

2.411

2.411

0

25.511

25.511

0

‒ 13.772

‒ 13.772

0

1

Stand inclusief de nota van wijziging op de ontwerpbegroting (Kamerstukken II 2021/22, 35925 IV, nr. 32).

Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.390

42.390

42.390

4.926

4.926

4.926

14.957

14.957

14.957

           
 

Beleidsartikelen

         

1

BES-fonds

42.390

42.390

42.390

4.926

4.926

4.926

14.957

14.957

14.957

Licence