Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

25.013.738

11.183.192

187.834.085

1.720.861

1.317.232

‒ 4.516.093

‒ 1.658.393

237.181

3.959.335

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Belastingen

3.288.160

3.098.706

182.309.112

9.771

4.071

‒ 5.029.198

11.604

‒ 29.880

3.429.273

2

Financiële markten

‒ 540.904

27.997

9.705

25.351

25.551

24.440

1.625

1.625

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

5.028.425

618.425

1.499.963

259.026

941.943

314.240

‒ 4.073.185

1.065.239

340.897

4

Internationale financiële betrekkingen

1.043.419

402.972

165.107

702.764

199.911

159.919

5.934.141

291

0

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.089.941

221.941

131.076

‒ 15

‒ 15

‒ 1.685

‒ 3.431.026

101.974

69.000

6

Btw-compensatiefonds

3.664.380

3.664.380

3.664.380

14.757

14.757

14.757

106.863

106.863

106.863

9

Douane

670.411

670.411

605

4.701

4.701

0

9.045

9.045

11.500

13

Toeslagen

1.289.239

2.006.544

0

534.134

‒ 44.059

0

54.959

‒ 754.408

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

         

8

Apparaat kerndepartement

332.766

332.766

54.137

40.592

40.592

1.434

5.262

5.262

1.802

10

Nog onverdeeld

147.901

139.050

0

129.780

129.780

0

‒ 277.681

‒ 268.830

0

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB 1+2, NvW)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB 3 t/m 5)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

36.145.806

36.145.806

62.666.360

500.679

500.679

16.078.858

1.340.860

1.340.860

‒ 10.894.088

           
 

Beleidsartikelen

         

11

Financiering staatsschuld

34.614.621

34.614.621

55.417.977

197.679

197.679

13.199.000

247.022

247.022

‒ 15.890.000

12

Kasbeheer

1.531.185

1.531.185

7.248.383

303.000

303.000

2.879.858

1.093.838

1.093.838

4.995.912

Licence