Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

         
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

4.818.306

5.387.062

5.387.062

3.752.996

602.118

912.485

‒ 707.521

‒ 1.101.484

‒ 760.436

           
 

Beleidsartikelen

4.818.306

5.387.062

5.387.062

3.752.996

602.118

912.485

‒ 707.521

‒ 1.101.484

‒ 760.436

           

1

Defensiebreed Materieel

981.860

983.034

62.198

305.795

240.429

19.748

‒ 114.320

‒ 431.601

‒ 21.543

2

Maritiem Materieel

479.731

616.381

9.684

447.053

155.343

11.816

‒ 212.064

‒ 242.875

654

3

Land Materieel

879.106

714.936

2.500

296.529

76.796

 

‒ 121.794

‒ 285.161

 

4

Lucht Materieel

783.313

1.236.398

 

1.986.845

‒ 26.315

 

126.751

246.562

 

5

Infrastructuur en Vastgoed

909.935

949.302

25.599

49.803

‒ 52.119

341

‒ 56.777

‒ 36.124

‒ 3.200

6

IT

784.361

887.011

16.769

493.246

34.259

 

‒ 155.592

‒ 178.560

‒ 3.000

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

  

5.270.312

  

303.174

  

‒ 733.347

8

Overige Uitgaven en Ontvangsten

   

173.725

173.725

577.406

‒ 173.725

‒ 173.725

 
Licence