Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)
   

(1)

   

(2)

  

(3)

 
  

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Mutaties (+ of - ) 1e suppletoire begroting

  

Mutaties (+ of - ) 2e suppletoire begroting

  
   

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

            
  

TOTAAL

11 691 848

11 807 800

965 770

1 158 936

1 131 012

278 987

593 142

585 153

140 298

            
  

Beleidsartikelen

10 711 739

10 862 691

902 590

1 063 602

1 035 678

292 767

666 609

658 620

159 027

            

1

 

Versterkte internationale rechtsorde

114 112

123 822

 

56 745

11 010

 

24 027

6 640

 

2

 

Veiligheid en stabiliteit

276 987

282 496

1 000

‒ 23 823

‒ 14 072

0

1 819

10 930

0

3

 

Effectieve Europese samenwerking

10 265 666

10 402 889

868 916

1 022 551

1 020 753

278 467

647 767

647 626

159 327

4

 

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

54 974

53 484

32 674

8 129

17 987

14 300

‒ 7 004

‒ 6 576

‒ 300

            
  

Niet-beleidsartikelen

980 109

945 109

63 180

95 334

95 334

‒ 13 780

‒ 73 467

‒ 73 467

‒ 18 729

            

5

 

Geheim

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6

 

Nog onverdeeld

2 868

2 868

 

‒ 1 544

‒ 1 544

 

‒ 1 324

‒ 1 324

 

7

 

Apparaat

977 241

942 241

63 180

96 878

96 878

‒ 13 780

‒ 72 143

‒ 72 143

‒ 18 729

            
Licence