Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

         
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           
 

TOTAAL

12.370.802

12.732.385

141.952

2.135.073

1.259.613

7.393

‒ 1.365.147

‒ 1.017.034

‒ 231

           
 

Beleidsartikelen

5.414.889

5.463.958

132.956

358.504

328.784

7.327

686.799

527.146

‒ 1.181

           

1

Inzet

162.677

190.426

2.907

124.235

124.235

 

109.344

109.344

 

2

Koninklijke Marine

823.417

844.737

10.881

55.817

26.097

 

167.245

81.092

3.389

3

Koninklijke Landmacht

1.447.638

1.447.638

7.875

35.035

35.035

 

170.890

150.890

3.179

4

Koninklijke Luchtmacht

681.581

681.581

12.111

18.540

18.540

 

57.364

57.364

 

5

Koninklijke Marechaussee

486.905

486.905

4.459

48.519

48.519

3.790

45.127

45.127

‒ 1.749

7

Defensie Materieel Organisatie

607.093

607.093

26.245

25.102

25.102

‒ 480

13.869

13.869

‒ 5.000

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.205.578

1.205.578

68.478

51.256

51.256

4.017

122.960

69.460

‒ 1.000

           
 

Niet-beleidsartikelen

6.955.913

7.268.427

8.996

1.776.569

930.829

66

‒ 2.051.946

‒ 1.544.180

950

           

9

Algemeen

212.174

212.174

 

13.929

13.929

1.600

‒ 29.339

‒ 29.339

 

10

Apparaat kerndepartement

1.511.283

1.511.283

8.996

23.432

23.432

‒ 1.534

87.022

67.822

950

11

Geheim

15.265

15.265

 

371

371

    

12

Nog onverdeeld

259.393

259.393

 

577.183

589.923

 

‒ 830.316

‒ 849.316

 

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.957.798

5.270.312

 

1.161.654

303.174

 

‒ 1.279.313

‒ 733.347

 
Licence