Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifionds (XIX) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (XIX) voor het jaar 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen)

Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

7.345.546

2.131.176

0

‒ 3.549.695

‒ 2.033.620

0

‒ 3.795.851

‒ 97.556

0

           
 

Beleidsartikelen

7.307.538

2.093.168

0

‒ 3.527.333

‒ 2.011.258

0

‒ 3.780.205

‒ 81.910

0

1

Kennisontwikkeling

2.502.306

722.899

0

‒ 1.255.160

‒ 683.937

0

‒ 1.247.146

‒ 38.962

0

2

Research & development (R&D) en innovatie

2.141.966

639.136

0

286.093

‒ 596.188

0

‒ 2.428.059

‒ 42.948

0

3

Infrastructuur

2.663.266

731.133

0

‒ 2.558.266

‒ 731.133

0

‒ 105.000

0

0

           
 

Niet-beleidsartikelen

38.008

38.008

0

‒ 22.362

‒ 22.362

0

‒ 15.646

‒ 15.646

0

11

Apparaat Nationaal Groeifonds

38.008

38.008

0

‒ 22.362

‒ 22.362

0

‒ 15.646

‒ 15.646

0

Licence