Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A);

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging van de begrotingsstaten van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(1)

(2)

(3)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting2e suppletoirebegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

205.684

186.895

 

364.391

335.849

 

‒ 565.075

‒ 517.745

 

12

Hoofdwegennet

3.232.984

2.982.240

27.724

1.369.183

152.899

127.722

107.112

137.511

‒ 103.247

13

Spoorwegen

2.250.544

2.190.296

208.458

185.623

57.396

‒ 1.441

696.010

329.719

25.970

14

Regionaal, lokale infrastructuur

47.909

90.368

 

703

‒ 7.107

0

11.839

3.593

42

15

Hoofdvaarwegennet

933.856

1.295.676

74.241

108.407

115.237

‒ 6.845

226.590

120.574

‒ 39.604

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

365.977

455.830

49.020

386.876

41.520

22.549

485.895

33.107

16.492

18 2)

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

 

3.487

3.345

4

‒ 947

‒ 805

4.306

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

0

 

6.841.862

  

316.190

  

311.063

           
 

Subtotaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

2.418.670

699.139

458.179

961.424

105.954

215.022

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

240.960

   
 

Subtotaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

2.418.670

699.139

699.139

961.424

105.954

215.022

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

        

‒ 109.068

 

Totaal

7.036.954

7.201.305

7.201.305

2.418.670

699.139

699.139

961.424

105.954

105.954

           

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000)

      

² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

      
Wijziging van de begrotingsstaten van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
  

(4)=(1)+(2)+(3)

(5)

(6)=(5)-(4)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie1)

Slotverschillen(+ of -)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

           

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

5.000

4.999

    

‒ 5.000

‒ 4.999

 

12

Hoofdwegennet

4.709.279

3.272.650

52.199

3.335.960

3.176.794

21.433

‒ 1.373.319

‒ 95.856

‒ 30.766

13

Spoorwegen

3.132.177

2.577.411

232.987

2.901.449

2.543.680

231.933

‒ 230.728

‒ 33.731

‒ 1.054

14

Regionaal, lokale infrastructuur

60.451

86.854

42

60.433

86.838

0

‒ 18

‒ 16

‒ 42

15

Hoofdvaarwegennet

1.268.853

1.531.487

27.792

1.198.464

1.494.251

44.822

‒ 70.389

‒ 37.236

17.030

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

1.238.748

530.457

88.061

1.002.608

484.813

83.038

‒ 236.140

‒ 45.644

‒ 5.023

18 2)

Overige uitgaven en ontvangsten

2.540

2.540

4.310

34

10

4.311

‒ 2.506

‒ 2.530

1

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

  

7.469.115

  

7.451.127

  

‒ 17.988

           
 

Subtotaal

10.417.048

8.006.398

7.874.506

8.498.948

7.786.386

7.836.664

‒ 1.918.100

‒ 220.012

‒ 37.842

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

0

0

240.960

0

0

240.960

0

0

0

 

Subtotaal

10.417.048

8.006.398

8.115.466

8.498.948

7.786.386

8.077.624

‒ 1.918.100

‒ 220.012

‒ 37.842

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

0

0

‒ 109.068

0

0

‒ 291.238

0

0

‒ 182.170

 

Totaal

10.417.048

8.006.398

8.006.398

8.498.948

7.786.386

7.786.386

‒ 1.918.100

‒ 220.012

‒ 220.012

           

¹ De gerealiseerde bedragen zijn steeds naar boven afgerond (EUR 1000)

      

² Exclusief artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

      
Licence