Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

184.816

184.816

3.865

29.036

29.036

0

11.052

7.052

7.800

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

15.848

15.848

140

4.910

4.910

0

760

760

100

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

34.600

34.600

86

0

0

0

1.266

1.266

0

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

132.833

132.833

3.639

17.752

17.752

0

15.361

11.361

7.700

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.535

1.535

0

0

0

0

39

39

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

6.374

6.374

0

‒ 6.374

‒ 6.374

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de Staten-Generaal (IIA) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)1)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

224.904

220.904

11.665

212.020

215.011

12.131

‒ 12.884

‒ 5.893

466

           
 

Beleidsartikelen

         

1

Wetgeving en controle Eerste Kamer

21.518

21.518

240

20.432

21.178

342

‒ 1.086

‒ 340

102

2

Uitgaven ten behoeve van leden en oud-leden Tweede Kamer

35.866

35.866

86

36.903

35.329

43

1.037

‒ 537

‒ 43

3

Wetgeving en controle Tweede Kamer

165.946

161.946

11.339

153.654

157.556

11.746

‒ 12.292

‒ 4.390

407

4

Wetgeving en controle Eerste en Tweede Kamer

1.574

1.574

0

1.031

948

0

‒ 543

‒ 626

0

           
 

Niet-Beleidsartikelen

         

10

Nog Onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Licence