Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie

De Minister van Economische Zaken en Klimaat

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)1

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)2

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

24.483.392

13.599.967

5.559.237

12.129.096

9.238.301

9.385.476

14.119.220

7.251.277

1.403.058

           
 

Beleidsartikelen

24.181.007

13.297.582

5.533.943

11.837.538

8.946.743

9.231.298

14.211.694

7.343.751

1.404.858

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

‒ 7.245

‒ 95

17.516

234.127

58.375

69.375

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

9.641.689

6.791.506

672.151

1.496.861

289.580

473.205

‒ 2.142.759

‒ 1.177.013

‒ 95.884

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

291.082

147.824

30.700

‒ 15.050

9.950

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

13.075.972

4.983.223

3.720.277

1.595.993

46.387

2.191.142

13.890.032

6.207.095

‒ 12.733

5

Een veilig Groningen met perspectief

1.026.461

1.027.511

1.034.281

8.460.847

8.463.047

6.518.735

2.245.344

2.245.344

1.444.100

           
 

Niet-beleidsartikelen

302.385

302.385

25.294

291.558

291.558

154.178

‒ 92.474

‒ 92.474

‒ 1.800

40

Apparaat

302.385

302.385

25.294

209.098

209.098

154.178

‒ 10.014

‒ 10.014

‒ 1.800

41

Nog onverdeeld

0

0

0

82.460

82.460

0

‒ 82.460

‒ 82.460

0

1

Stand inclusief amendementen, moties, NvW, eerste tot en met zesde ISB 2022.

2

Stand inclusief amendementen, moties, NvW, zevende tot en met tiende ISB 2022.

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (6)=(5)-(4)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Totaal

50.731.708

30.089.545

16.347.771

45.886.256

25.908.427

11.180.983

‒ 4.845.452

‒ 4.181.118

‒ 5.166.788

           

Beleidsartikelen

50.230.239

29.588.076

16.170.099

45.420.201

25.442.372

11.076.433

‒ 4.810.038

‒ 4.145.704

‒ 5.093.666

1

Goed functionerende economie en markten

494.254

308.248

118.825

362.214

291.380

120.881

‒ 132.040

‒ 16.868

2.056

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

8.995.791

5.904.073

1.049.472

5.290.393

4.995.025

1.004.319

‒ 3.705.398

‒ 909.048

‒ 45.153

3

Toekomstfonds

445.545

403.148

106.000

330.250

136.227

106.437

‒ 115.295

‒ 266.921

437

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

28.561.997

11.236.705

5.898.686

28.512.525

8.880.062

6.819.604

‒ 49.472

‒ 2.356.643

920.918

5

Een veilig Groningen met perspectief

11.732.652

11.735.902

8.997.116

10.924.819

11.139.678

3.025.192

‒ 807.833

‒ 596.224

‒ 5.971.924

           

Niet-beleidsartikelen

501.469

501.469

177.672

466.055

466.055

104.550

‒ 35.414

‒ 35.414

‒ 73.122

40

Apparaat

501.469

501.469

177.672

466.055

466.055

104.550

‒ 35.414

‒ 35.414

‒ 73.122

41

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Wijziging van de begrotingsstaat van de agentschappen van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting (2)

Mutaties (+ of -) 2e suppletoire begroting (3)

Totaal geraamd (4)=(1)+(2)+(3)

Realisatie (5)

Slotverschillen (+ of –) (6)=(5)–(4)

Agentschap Telecom

      

Totale baten

63.706

9.750

0

73.456

65.871

‒ 7.585

Totale lasten

63.706

9.750

0

73.456

67.907

‒ 5.549

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 2.036

‒ 2.036

       

Totale kapitaaluitgaven

9.851

0

0

9.851

9.220

‒ 631

Totale kapitaalontvangsten

5.750

0

0

5.750

7.692

1.942

       

Dienst ICT Uitvoering

      

Totale baten

320.162

34.137

0

354.299

352.890

‒ 1.409

Totale lasten

320.162

34.137

0

354.299

334.413

‒ 19.886

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

18.477

18.477

       

Totale kapitaaluitgaven

53.150

9.550

0

62.700

54.264

‒ 8.436

Totale kapitaalontvangsten

30.000

‒ 4.500

0

25.500

18.723

‒ 6.777

       

Nederlandse Emissieautoriteit

      

Totale baten

13.299

0

0

13.299

11.941

‒ 1.358

Totale lasten

13.299

0

0

13.299

11.228

‒ 2.071

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

713

713

       

Totale kapitaaluitgaven

1.460

0

0

1.460

3.431

1.971

Totale kapitaalontvangsten

900

0

0

900

367

‒ 533

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

      

Totale baten

841.437

208.326

‒ 21.032

1.028.731

990.951

‒ 37.780

Totale lasten

841.437

208.326

‒ 21.032

1.028.731

1.017.887

‒ 10.844

Saldo van baten en lasten

0

0

0

0

‒ 26.936

‒ 26.936

       

Totale kapitaaluitgaven

48.560

‒ 3.160

0

45.400

43.431

‒ 1.969

Totale kapitaalontvangsten

25.900

2.600

10.866

39.366

39.272

‒ 94

Licence