Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 31 december van het onderhavige begrotingsjaar.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
   

(1)

  

(2)

  

(3)

 
 

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

Mutaties (+ of - ) 1e suppletore begroting

Mutaties (+ of - ) 2e suppletore begroting

           
  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

3 670 540

3 265 762

51 574

828 240

233 099

1 730

‒ 32 041

78 831

21 418

           
 

Beleidsartikelen

3 670 540

3 265 762

51 574

828 240

233 099

1 730

‒ 32 041

78 831

21 418

           

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

575 216

550 199

6 264

49 103

5 147

0

6 906

16 106

22 336

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

636 000

776 880

 

309 040

29 555

 

167 139

10 125

 

3

Sociale vooruitgang

964 068

855 456

 

‒ 4 665

50 000

 

‒ 187 059

‒ 2 840

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

992 714

807 652

 

471 362

144 262

 

192 383

‒ 9 000

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

502 542

275 575

45 310

3 400

4 135

1 730

‒ 211 410

64 440

‒ 918

Wijziging van de begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (Slotwet) (bedragen x € 1.000)
   

(4)=(1)+(2)+(3)

  

(5)

  

(6)=(5)-(4)

 
 

Omschrijving

Totaal geraamd

Realisatie

Slotwetmutaties (+ of -)(+ = tekortschietend geraamd)

           
  

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

verplichtingen

uitgaven

ontvangsten

           
 

TOTAAL

4 466 739

3 577 692

74 722

4 526 776

3 657 979

100 927

60 037

80 287

26 205

           
 

Beleidsartikelen

4 466 739

3 577 692

74 722

4 526 776

3 657 979

100 927

60 037

80 287

26 205

           

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

631 225

571 452

28 600

663 825

579 628

38 583

32 600

8 176

9 983

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

1 112 179

816 560

 

916 727

816 870

 

‒ 195 452

310

 

3

Sociale vooruitgang

772 344

902 616

 

782 314

901 132

 

9 970

‒ 1 484

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

1 656 459

942 914

 

1 631 883

943 326

 

‒ 24 576

412

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

294 532

344 150

46 122

532 027

417 023

62 344

237 495

72 873

16 222

Licence