Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het begrotingsfonds voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

1

Defensiebreedmaterieel

922.760

983.034

62.198

2

Maritiemmaterieel

439.731

576.381

9.684

3

Landmaterieel

546.506

666.136

2.500

4

Luchtmaterieel

636.913

1.196.398

0

5

Infrastructuur en vastgoed

812.035

851.402

25.599

6

IT

689.361

792.011

16.769

7

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

4.948.612

 

Subtotaal

4.047.306

5.065.362

5.065.362

 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (t-1)

 

0

0

 

Subtotaal

4.047.306

5.065.362

5.065.362

 

Na-/voordelig eindsaldo (cumulatief) begrotings jaar (t)

 

0

0

 

Totaal

4.047.306

5.065.362

5.065.362

Licence