Base description which applies to whole site
+Toon begrotingsfasen

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

11 596 848

11 747 800

965 770

 

Beleidsartikelen

10 712 739

10 863 691

902 590

1

Versterkte internationale rechtsorde

113 612

123 322

 

2

Veiligheid en stabiliteit

278 487

283 996

1 000

3

Effectieve Europese samenwerking

10 265 666

10 402 889

868 916

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

54 974

53 484

32 674

 

Niet-beleidsartikelen

884 109

884 109

63 180

5

Geheim

0

0

0

6

Nog onverdeeld

2 868

2 868

 

7

Apparaat

881 241

881 241

63 180

Licence