Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake het agentschap Paresto voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.no.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (X)

     
  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     
 

TOTAAL

11.580.762

12.391.645

141.952

     
 

Beleidsartikelen

5.405.849

5.454.918

132.956

1

Inzet

162.677

190.426

2.907

2

Koninklijke Marine

823.417

844.737

10.881

3

Koninklijke Landmacht

1.439.238

1.439.238

7.875

4

Koninklijke Luchtmacht

680.941

680.941

12.111

5

Koninklijke Marechaussee

486.905

486.905

4.459

7

Defensie Materieel Organisatie

607.093

607.093

26.245

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.205.578

1.205.578

68.478

     
 

Niet-beleidsartikelen

6.174.913

6.936.727

8.996

9

Algemeen

212.174

212.174

 

10

Apparaat Kerndepartement

1.511.283

1.511.283

8.996

11

Geheim

15.265

15.265

 

12

Nog onverdeeld

249.393

249.393

 

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

4.186.798

4.948.612

 
Tabel 1 Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Paresto

75.915

75.915

0

Totaal

75.915

75.915

0

Tabel 2 Vastgestelde begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Paresto

0

0

Totaal

0

0

Licence