Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2021–2022

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 2 

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2022 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

10.857.480

8.114.402

5.154.237

     
 

Beleidsartikelen

10.555.195

7.812.117

5.128.943

1

Goed functionerende economie en markten

267.372

249.968

31.934

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

3.023.527

2.209.546

267.151

3

Toekomstfonds

169.513

245.374

75.300

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.148.822

4.160.218

3.720.277

5

Een veilig Groningen met perspectief

945.961

947.011

1.034.281

     
 

Niet-beleidsartikelen

302.285

302.285

25.294

40

Apparaat

302.285

302.285

25.294

41

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

63.706

63.706

0

Dienst ICT Uitvoering

320.162

320.162

0

Nederlandse Emissieautoriteit

13.299

13.299

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

841.437

841.437

0

Totaal

1.238.604

1.238.604

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen voor het jaar 2022 (bedragen x € 1.000)

Naam

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

9.851

5.750

Dienst ICT Uitvoering

53.150

30.000

Nederlandse Emissieautoriteit

1.460

900

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

48.560

25.900

Totaal

113.021

62.550

Licence