Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2023.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, de Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesH.G.J.Bruins Slot

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

164.289

168.909

6.040

17.612

17.612

200

        
 

Beleidsartikelen

      

01

Raad van State

80.664

80.664

1.950

5.346

5.346

0

02

Algemene Rekenkamer

39.286

39.286

1.017

3.147

3.147

0

03

De Nationale ombudsman

25.625

25.625

2.539

1.520

1.520

200

04

Kanselarij der Nederlandse Orden

5.412

5.412

199

771

771

0

06

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.067

2.067

60

846

846

0

07

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.136

3.136

200

527

527

0

08

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

2.279

2.279

75

886

886

0

09

Kiesraad

5.820

10.440

0

4.569

4.569

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

Licence