Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB), de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) en van de begrotingsstaat inzake het agentschap van dit ministerie, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

82.815

82.815

4.672

3.530

3.530

114

        
 

Beleidsartikel

      

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

82.815

82.815

4.672

3.530

3.530

114

Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (Eerste suppletoire begroting 2023) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

134.836

135.444

‒ 608

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Wijziging begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.959

2.959

2.959

199

199

200

        
 

Beleidsartikel

      

1

Kabinet van de Koning

2.959

2.959

2.959

199

199

200

Wijziging begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

4.083

4.083

0

258

258

0

        
 

Beleidsartikel

      

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

4.083

4.083

0

258

258

0

Licence