Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

TOTAAL

12.312.131

6.678.776

6.678.776

1.285.961

‒ 446.263

‒ 446.263

        
 

Beleidsartikelen

12.312.131

6.678.776

6.678.776

1.285.961

‒ 446.263

‒ 446.263

        

01

Defensiebreed Materieel

1.514.058

1.450.849

99.875

‒ 141.995

‒ 368.163

700

02

Maritiem Materieel

5.466.977

676.321

9.684

‒ 11.521

102.231

25.300

03

Land Materieel

1.299.391

1.018.265

2.500

559.331

‒ 88.604

0

04

Lucht Materieel

1.425.148

1.553.149

100

894.119

‒ 39.561

0

05

Infrastructuur en Vastgoed

1.218.751

1.096.805

28.240

‒ 130.382

‒ 37.430

0

06

IT

1.387.806

883.387

16.769

118.290

‒ 14.866

0

07

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

6.521.608

0

0

‒ 1.118.113

08

Overige uitgaven en ontvangsten

0

0

0

‒ 1.881

130

645.850

Licence