Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
    

(1)

  

(2)

 
  

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

         
  

Totaal

13 360 878

13 113 330

2 785 406

117 603

‒ 18 477

‒ 18 021

         
  

Beleidsartikelen

12 378 464

12 130 916

2 753 735

51 720

‒ 84 360

‒ 29 121

         

1

 

Versterkte internationale rechtsorde

118 618

145 345

 

18 049

13 094

 

2

 

Veiligheid en stabiliteit

373 705

367 746

1 000

‒ 18 667

‒ 16 171

0

3

 

Effectieve Europese samenwerking

11 829 046

11 557 597

2 708 961

34 735

‒ 97 752

‒ 32 721

4

 

Consulaire dienstverlening en uitdragen van Nederlandse waarden

57 095

60 228

43 774

17 603

16 469

3 600

         
  

Niet-beleidsartikelen

982 414

982 414

31 671

65 883

65 883

11 100

         

5

 

Geheim

0

0

0

0

0

0

6

 

Nog onverdeeld

60 465

60 465

 

‒ 58 864

‒ 58 864

 

7

 

Apparaat

921 949

921 949

31 671

124 747

124 747

11 100

         
Licence