Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (Stand na ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.237.942

9.286.890

679.570

1.282.330

1.025.870

167.534

        
 

Beleidsartikelen

      

01

Openbaar bestuur en democratie

392.387

394.545

14.765

21.420

‒ 113.289

0

02

Nationale veiligheid

400.347

400.347

14.714

50.805

50.805

2.500

03

Woningmarkt

6.146.610

6.176.615

495.600

700.889

670.889

0

04

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

842.211

788.072

91

201.839

110.088

0

05

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

132.468

132.468

3.824

11.204

11.204

634

06

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

468.592

468.592

10.927

46.037

46.037

0

07

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

143.763

143.763

64

‒ 4.462

‒ 4.462

0

09

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

145.527

145.527

120.282

18.124

18.124

24.249

14

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

3.000

3.000

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

11

Centraal apparaat

540.397

541.071

19.303

198.183

198.183

122.183

12

Algemeen

25.640

95.890

0

20.360

20.360

17.968

13

Nog onverdeeld

0

0

0

14.931

14.931

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) (Voorheen P-Direkt)

115.204

115.204

0

155.140

155.140

0

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) (Voorheen Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR))

325.110

325.110

0

‒ 229.268

‒ 229.268

0

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

324.405

335.955

‒ 11.550

21.089

21.089

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.470.138

1.470.138

0

48.122

48.122

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

18.229

18.229

0

4.758

4.758

0

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

139.275

139.275

0

Totaal

2.253.086

2.264.636

‒ 11.550

139.116

139.116

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Organisatie en Personeel Rijk (O&P Rijk) (Voorheen P-Direkt)

2.520

0

0

0

Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie (RODI) (Voorheen Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR))

1.000

0

‒ 1.000

0

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

100.500

71.550

11.482

0

Rijksvastgoedbedrijf (RVB)

1.143.372

772.000

‒ 186.712

‒ 173.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

65

0

0

0

Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek (RBL)

285

0

Totaal

1.247.457

843.550

‒ 175.945

‒ 173.000

Licence