Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) en de begrotingsstaat inzake agentschap DUO, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap DUO voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 april 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

De Minister voor Primair en Voorgezet Onderwijs

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)

Tabel 1 Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

52.953.242

53.253.766

1.665.440

2.887.356

3.247.661

203.425

        
 

Beleidsartikelen

      

01

Primair onderwijs

14.379.335

15.202.216

9.208

1.333.247

1.177.594

0

03

Voortgezet onderwijs

10.531.562

11.179.889

7.391

1.458.760

727.153

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

7.166.368

5.541.718

4.000

‒ 1.738.607

288.048

700

06

Hoger beroepsonderwijs

4.447.496

4.466.326

1.213

365.203

168.318

‒ 1.196

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.742.221

6.704.031

16

764.181

387.353

0

08

Internationaal beleid

20.251

20.250

99

2.620

2.190

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

220.407

223.306

6.500

‒ 7.751

‒ 24.251

0

11

Studiefinanciering

5.516.325

5.516.325

1.233.363

152.587

159.473

166.907

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

73.732

73.732

2.086

4.132

4.239

94

13

Lesgelden

15.667

15.667

262.124

379

982

‒ 10.399

14

Cultuur

641.444

1.209.069

4.537

67.717

109.845

5.639

15

Media

1.131.778

1.128.228

134.235

191.761

114.814

40.280

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.705.727

1.601.116

101

252.276

92.276

1.400

25

Emancipatie

7.277

20.241

0

8.680

5.456

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

353.652

351.652

567

32.171

34.171

0

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat inzake agentschap voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

376.684

376.684

0

38.505

38.505

0

Totaal

376.684

376.684

0

38.505

38.505

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

79.700

47.700

14.053

25.900

Totaal

79.700

47.700

14.053

25.900

Licence