Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023 (eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Artikel

Omschrijving

Stand na ISB

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

TOTAAL

16.247.982

16.278.661

142.234

‒ 71.062

‒ 726.369

3.154

        
 

Beleidsartikelen

7.580.251

7.600.930

133.172

811.741

156.434

2.763

        

1

Inzet

1.445.446

1.472.925

2.907

549.765

‒ 107.198

‒ 575

2

Koninklijke Marine

1.034.161

1.017.361

10.881

‒ 15.187

‒ 15.032

1.443

3

Koninklijke Landmacht

1.696.487

1.696.487

8.054

18.600

18.600

0

4

Koninklijke Luchtmacht

778.887

778.887

12.111

21.706

22.046

0

5

Koninklijke Marechaussee

614.826

614.826

4.459

51.559

51.559

1.895

7

Defensie Materieel Organisatie

672.061

672.061

25.765

28.372

28.372

0

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.338.383

1.348.383

68.995

156.926

158.087

0

        
        
 

Niet-beleidsartikelen

8.667.731

8.677.731

9.062

‒ 882.803

‒ 882.803

391

        

9

Algemeen

187.495

187.495

1.600

16.661

16.661

0

10

Apparaat kerndepartement

1.592.168

1.592.168

7.462

66.333

66.333

391

11

Geheim

15.685

15.685

0

2.500

2.500

0

12

Nog onverdeeld

350.775

360.775

0

149.816

149.816

0

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

6.521.608

6.521.608

0

‒ 1.118.113

‒ 1.118.113

0

Licence