Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuut en Waterstaat (HXII) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

12.595.707

12.981.307

42.871

1.209.597

399.711

32.101

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Integraal Waterbeleid

48.100

59.877

30

‒ 10.918

‒ 4.748

0

13

Bodem en Ondergrond

117.282

130.944

0

‒ 23.862

‒ 21.375

3.500

14

Wegen en Verkeersveiligheid

206.740

293.933

5.782

290.745

34.840

0

16

Openbaar Vervoer en Spoor

26.306

210.828

0

176.063

‒ 2.084

25.522

17

Luchtvaart

93.241

46.693

5.167

166.635

6.673

‒ 645

18

Scheepvaart en Havens

115.127

130.251

0

90.642

‒ 34.935

0

19

Internationaal beleid

10.955

11.377

0

147

‒ 51

312

20

Lucht en Geluid

52.142

54.838

0

10.818

1.379

400

21

Duurzaamheid

74.209

71.886

0

‒ 4.900

‒ 8.998

0

22

Omgevingsveiligheid en Milieurisico’s

77.333

87.006

250

‒ 801

‒ 330

0

23

Meteorologie, Seismologie en Aardobservatie

70.402

69.462

0

1.123

992

0

24

Handhaving en Toezicht

203.598

203.598

24.700

‒ 15.289

‒ 15.289

0

25

Brede Doeluitkering

991.492

991.493

0

3

13.747

0

26

Bijdrage Investeringsfondsen

10.064.928

10.160.555

0

‒ 158.870

‒ 254.137

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

97

Algemeen Departement

41.543

50.988

1.101

‒ 683

2.854

400

98

Apparaatsuitgaven Kerndepartement

401.985

407.254

5.841

30.112

30.636

2.612

99

Nog Onverdeeld

324

324

0

658.631

650.536

0

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (HXII) (Eerste suppletoire begroting 2022) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Rijkswaterstaat

3.592.988

3.587.763

5.225

‒ 132.006

‒ 128.291

‒ 3.705

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

100.793

100.793

0

6.694

7.194

‒ 500

Totaal

3.693.781

3.688.556

5.225

‒ 125.312

‒ 121.097

‒ 4.205

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijkswaterstaat

56.649

44.485

27.512

10.383

Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut

7.497

5.600

‒ 1.661

‒ 650

Totaal

64.146

50.085

25.851

9.733

Licence