Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

33.680.471

27.720.459

17.086.825

10.934.595

‒ 8.383.976

‒ 5.201.127

        
 

Beleidsartikelen

33.150.539

27.190.527

16.951.475

10.557.177

‒ 8.761.394

‒ 5.216.958

1

Goed functionerende economie en markten

304.412

340.794

31.934

72.160

‒ 12.010

10.000

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

5.732.946

4.422.761

576.949

‒ 68.429

‒ 1.073.486

‒ 215.000

3

Toekomstfonds

170.864

227.187

80.200

123.204

257.638

46.866

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

14.752.688

16.514.067

4.526.977

11.483.395

‒ 7.171.941

69.835

5

Een veilig Groningen met perspectief

4.486.758

4.490.008

11.735.415

‒ 610.186

‒ 591.653

‒ 5.128.659

6

Bijdrage Nationaal Groeifonds

7.702.871

1.195.710

0

‒ 442.967

‒ 169.942

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

529.932

529.932

135.350

377.418

377.418

15.831

40

Apparaat

529.932

529.932

135.350

54.717

54.717

15.831

41

Nog onverdeeld

0

0

0

322.701

322.701

0

1

Incl. ISB's, NvW en amendementen

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Dienst ICT Uitvoering

356.700

356.700

0

0

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

15.929

15.929

0

1.641

1.641

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

1.054.012

1.054.012

0

0

0

0

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1

69.597

69.597

0

10.594

16.302

‒ 5.708

Totaal

1.496.238

1.496.238

0

12.235

17.943

‒ 5.708

1

Vanaf 1 januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.

Wijziging begrotingsstaat inzake agentschappen Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Dienst ICT Uitvoering

42.425

22.000

0

0

Nederlandse Emissieautoriteit

180

500

4.898

914

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

44.500

28.500

0

0

Rijksinspectie Digitale Infrastructuur1

11.019

5.750

0

5.708

Totaal

98.124

56.750

4.898

6.622

1

Vanaf 1 januari 2023 is Agentschap Telecom Rijksinspectie Digitale Infrastructuur geworden.

Licence