Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en van de begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds, alle voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het begrotingsfonds voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,P. Adema

De Minister voor Natuur en Stikstof,Ch. van der Wal-Zeggelink

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) voor het jaar 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting (inc. NvW)

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.663.292

3.177.915

101.396

891.149

69.264

6.726

        

Beleidsartikelen

21

Land- en tuinbouw

773.396

649.814

55.280

546.944

‒ 254.592

600

22

Natuur, visserij en gebiedsgericht werken

766.464

1.456.449

33.365

117.916

76.579

6.977

23

Kennis en innovatie

400.589

348.809

9.256

‒ 1.261

19.727

‒ 1.782

24

Uitvoering en toezicht

489.218

489.218

0

41.437

41.437

0

        

Niet-beleidsartikelen

50

Apparaat

183.088

183.088

3.495

22.278

22.278

931

51

Nog onverdeeld

50.537

50.537

0

163.835

163.835

0

Wijziging begrotingsstaat van het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1.

Bewaking en bestrijding van dierziekten en voorkomen en verminderen van welzijnsproblemen

24.891

32.955

39.987

4.829

11.281

 
 

Subtotaal

24.891

32.955

39.987

4.829

11.281

 
 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar (2022)

     

31.185

 

Subtotaal

     

31.185

 

Na-/Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar (2023)

      
 

Totaal

24.891

32.955

39.987

4.829

11.281

31.185

Licence