Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 december 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Wijziging begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 (Tweede suppletoire begroting) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

(2) Mutaties 2e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

238.397

156.165

 

‒ 150.178

‒ 67.946

 

12

Hoofdwegennet

5.950.327

3.203.874

144.672

‒ 1.064.025

141.947

‒ 12.288

13

Spoorwegen

3.269.108

2.819.634

280.463

54.081

‒ 48.068

95.063

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s

1.512.179

607.158

42

‒ 41.476

‒ 10.421

 

15

Hoofdvaarwegennet

1.343.118

1.374.568

88.590

48.935

3.007

1.262

17

Megaprojecten verkeer en vervoer

1.528.668

550.428

82.765

‒ 896.421

39.095

‒ 920

18

Overige uitgaven en ontvangsten

3.453

3.335

19.308

‒ 3.427

‒ 3.301

 

19

Bijdrage andere begrotingen Rijk

  

7.808.084

  

26.803

        
 

Subtotaal

13.845.250

8.715.162

8.423.924

‒ 2.052.511

54.313

109.920

18.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

  

291.238

   
 

Subtotaal

13.845.250

8.715.162

8.715.162

‒ 2.052.511

54.313

109.920

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

     

‒ 55.607

 

Totaal

13.845.250

8.715.162

8.715.162

‒ 2.052.511

54.313

54.313

Licence