Base description which applies to whole site
+

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds, genoemd in artikel 2 van de Wet Mobiliteitsfonds, voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vastgestelde begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

1.085.825

1.096.826

 

12

Hoofdwegennet

3.405.345

3.145.350

8.307

13

Spoorwegen

2.520.017

2.699.747

209.263

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s

2.677

3.290

 

15

Hoofdvaarwegennet

1.286.102

1.351.229

5.587

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

857.315

399.662

56.232

18

Overige uitgaven en ontvangsten

   

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

8.416.715

     
 

Totaal

9.157.281

8.696.104

8.696.104

Licence