Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Buitenlandse Zaken

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

TOTAAL

12 880 328

13 009 330

2 785 406

 

Beleidsartikelen

11 897 914

12 026 916

2 753 735

1

Versterkte internationale rechtsorde

104 118

130 845

 

2

Veiligheid en stabiliteit

289 455

283 496

1 000

3

Effectieve Europese samenwerking

11 452 496

11 557 597

2 708 961

4

Consulaire dienstverlening en uitdragen Nederlandse waarden

51 845

54 978

43 774

 

Niet-beleidsartikelen

982 414

982 414

31 671

5

Geheim

0

0

0

6

Nog onverdeeld

60 465

60 465

 

7

Apparaat

921 949

921 949

31 671

Licence