Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022–2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

9.181.288

9.254.465

679.570

     
 

Beleidsartikelen

1

Openbaar bestuur en democratie

392.387

394.545

14.765

2

Nationale Veiligheid

400.347

400.347

14.714

3

Woningmarkt

6.146.610

6.176.615

495.600

4

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

816.057

786.147

91

5

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

132.468

132.468

3.824

6

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

468.592

468.592

10.927

7

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

113.263

113.263

64

9

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

145.527

145.527

120.282

     
 

Niet-beleidsartikelen

11

Centraal apparaat

540.397

541.071

19.303

12

Algemeen

25.640

95.890

0

13

Nog onverdeeld

0

0

0

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Baten

Lasten

Saldo

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

139.293

148.085

‒ 8.792

Logius

348.626

348.626

0

P-Direkt

115.204

115.204

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

325.110

325.110

0

FMHaaglanden (FMH)

164.154

164.154

0

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

324.405

335.955

‒ 11.550

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

1.470.138

1.470.138

0

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

18.229

18.229

0

    

Totaal

2.905.159

2.925.501

‒ 20.342

Vastgestelde begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2023 (bedragen x € 1.000)

Naam baten-lastenagentschap

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Rijksdienst voor Identitetisgegevens (RvIG)

‒ 32.625

15.200

Logius

0

0

P-Direkt

‒ 2.520

0

Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk (UBR)

‒ 1.000

0

FMHaaglanden (FMH)

‒ 15.111

8.400

Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT)

‒ 100.500

71.550

Rijkvastgoedbedrijf (RVB)

‒ 1.143.372

772.000

Dienst van de Huurcommissie (DHC)

‒ 65

0

   

Totaal

‒ 1.295.193

867.150

Licence