Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaaar 2023.

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Het verplichtingenbedrag in artikel 5, eerste lid, van de Financiële-verhoudingswet ter zake van de algemene uitkering en de aanvullende uitkeringen wordt voor het uitkeringsjaar 2023 vastgesteld op € 3.050.517.000.

De verplichtingenbedragen in artikel 5, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet voor de integratie-uitkeringen en de decentralisatie-uitkeringen zijn respectievelijk € 0 en € 57.438.000.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 19 september van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 19 september, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 19 september.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Staatssecretaris van Financiën

Wijziging begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

provinciefonds

3.061.616

3.061.537

3.061.537

46.439

46.503

46.503

Licence