Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van de overige Hoge Colleges van Staat, Kabinetten van de Gouverneurs en de Kiesraad (IIB) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

181.901

186.521

6.240

‒ 3.888

‒ 3.888

363

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Raad van State

86.010

86.010

1.950

‒ 800

‒ 800

0

2

Algemene Rekenkamer

42.433

42.433

1.017

‒ 207

‒ 207

0

3

De Nationale ombudsman

27.145

27.145

2.739

423

423

363

4

Kanselarij der Nederlandse Orden

6.183

6.183

199

‒ 217

‒ 217

0

6

Kabinet van de Gouverneur van Aruba

2.913

2.913

60

‒ 31

‒ 31

0

7

Kabinet van de Gouverneur van Curaçao

3.663

3.663

200

‒ 45

‒ 45

0

8

Kabinet van de Gouverneur van Sint Maarten

3.165

3.165

75

‒ 33

‒ 33

0

9

Kiesraad

10.389

15.009

0

‒ 2.978

‒ 2.978

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

10

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

Licence