Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds, beide voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Tabel 1 Wijziging begrotingsstaat van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

163.263

190.904

53.265

‒ 18.959

‒ 23.859

1.039

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Versterken rechtstaat

21.010

21.010

0

‒ 1.608

‒ 1.608

0

4

Bevorderen sociaaleconomische structuur

51.961

48.786

0

182

‒ 2.418

49

5

Schuldsanering/lopende inschrijving/leningen

33.471

61.987

53.265

0

0

0

8

Wederopbouw Bovenwindse eilanden

1.380

3.680

0

2.289

‒ 11

0

        
 

Niet beleidsartikelen

      

6

Apparaat

29.974

29.974

0

5.313

5.313

990

7

Nog onverdeeld

25.467

25.467

0

‒ 25.135

‒ 25.135

0

Tabel 2 Wijziging begrotingsstaat van het BES-fonds (H) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire begrotingen, NvW en amendementen

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

 

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

58.111

58.111

58.111

14.946

14.946

14.946

        
 

Beleidsartikelen

      

1

BES-fonds

58.111

58.111

58.111

14.946

14.946

14.946

Licence