Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

De Minister van Financiën,

S.A.M. Kaag

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (incl. ISB, NvW)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

41.771.846

15.181.861

213.094.664

‒ 1.250.340

‒ 336.316

6.661.319

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Belastingen

3.385.897

3.237.036

207.669.528

121.347

121.347

5.720.078

2

Financiële markten

1.031.230

1.031.230

8.528

‒ 15.709

‒ 15.709

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

17.447.003

3.019.762

1.353.308

‒ 1.603.027

‒ 299.476

666.201

4

Internationale financiële betrekkingen

2.993.083

410.226

95.284

415.371

60.068

0

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.101.366

188.366

147.182

‒ 2.000

‒ 2.000

0

6

Btw-compensatiefonds

3.762.082

3.762.082

3.762.082

252.952

252.952

252.952

9

Douane

757.589

757.589

605

19.137

19.137

0

13

Toeslagen

1.520.035

2.002.009

0

‒ 91.482

‒ 125.618

22.088

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

8

Apparaat

387.446

387.446

58.147

23.782

23.694

0

10

Nog onverdeeld

386.115

386.115

0

‒ 370.711

‒ 370.711

0

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting(incl. suppletoire begrotingen, NvW)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag (incl. ISB, NvW)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

42.052.726

42.052.726

76.139.181

9.939.626

9.939.626

1.054.984

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Financiering staatsschuld

36.973.477

36.973.477

51.932.953

9.393.074

9.393.074

‒ 1.902.000

12

Kasbeheer

5.079.249

5.079.249

24.206.228

546.552

546.552

2.956.984

Licence