Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2023 (suppletoire begroting Prinsjesdag) (Bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

44.615.066

19.336.483

11.885.698

‒ 7.514.178

‒ 2.614.880

‒ 1.916.947

        
 

Beleidsartikelen

43.707.716

18.429.133

11.734.517

‒ 7.245.694

‒ 2.346.396

‒ 1.916.947

1

Goed functionerende economie en markten

376.572

328.784

41.934

‒ 1.440

‒ 2.465

135.979

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

5.664.517

3.349.275

361.949

‒ 284.290

‒ 163.668

514

3

Toekomstfonds

294.068

484.825

127.066

130.458

111.480

0

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

26.236.083

9.342.126

4.596.812

308.547

‒ 966.910

‒ 2.155.040

5

Een veilig Groningen met perspectief

3.876.572

3.898.355

6.606.756

‒ 309.065

‒ 309.065

101.600

6

Bijdrage Nationaal Groeifonds

7.259.904

1.025.768

0

‒ 7.089.904

‒ 1.015.768

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

907.350

907.350

151.181

‒ 268.484

‒ 268.484

0

40

Apparaat

584.649

584.649

151.181

54.217

54.217

0

41

Nog onverdeeld

322.701

322.701

0

‒ 322.701

‒ 322.701

0

Licence