Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2022‒2023

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2023;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie voor Buitenalandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 19 september 2023.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en OntwikkelingssamenwerkingDe Minister van ...

Wijziging begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2023 (mutaties suppletoire begroting Prinsjesdag) (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. Suppletoire Begrotingen, NvW en amendementen)

Mutaties suppletoire begroting prinsjesdag

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        
 

Totaal

4 516 828

3 480 344

59 088

349 134

209 291

10 000

        
 

Beleidsartikelen

4 516 828

3 480 344

59 088

349 134

209 291

10 000

        

1

Duurzame economische ontwikkeling, handel en investeringen

501 495

572 242

14 000

30 610

30 610

10 000

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

1 125 178

792 660

 

119 430

75 348

 

3

Sociale vooruitgang

454 932

739 442

 

108 336

73 782

 

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

1 675 143

963 006

 

78 706

78 706

 

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

760 080

412 994

45 088

12 052

‒ 49 155

0

Licence