Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IX), voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro's.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De minister van Financiën,S.P.R.A.Van Weyenberg

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. ISB's)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

43.939.360

24.926.839

236.872.731

283.054

1.074.300

1.108.729

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Belastingen

3.518.849

3.475.108

209.851.332

868.115

127.003

421.821

2

Financiële markten

‒ 4.129.465

34.035

10.209

‒ 836

‒ 2.098

0

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

25.647.944

13.759.146

2.995.176

269.953

819

798.025

4

Internationale financiële betrekkingen

1.949.604

434.870

248.952

‒ 1.867.777

85.778

‒ 135.098

5

Exportkrediet-verzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.091.366

168.366

133.206

396

396

0

6

Btw-compensatiefonds

4.015.034

4.015.034

4.015.034

89.148

89.148

89.148

9

Douane

804.823

804.823

19.561.819

203.939

203.939

‒ 70.128

13

Toeslagen

1.479.134

1.673.358

0

469.043

318.242

0

        
 

Niet-beleidsartikelen

      

8

Apparaat

407.323

407.351

57.003

18.542

18.542

4.961

10

Nog onverdeeld

154.748

154.748

0

232.531

232.531

0

Wijziging begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

45.485.755

45.485.755

66.692.810

‒ 569.188

‒ 569.188

14.628.156

        
 

Beleidsartikelen

      

11

Financiering staatsschuld

39.242.977

39.242.977

51.313.940

‒ 7.600

‒ 7.600

12.849.000

12

Kasbeheer

6.242.778

6.242.778

15.378.870

‒ 561.588

‒ 561.588

1.779.156

Licence