Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van DefensieK.H. Ollongren

Wijziging begrotingsstaat van het Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (1)

Mutaties 1e suppletoire begroting (2)

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

1

Defensiebreed Materieel

1.677.899

2.089.353

73.827

12.795

‒ 123.959

6.000

2

Maritiem Materieel

5.402.527

1.482.684

9.684

‒ 464.199

‒ 232.573

9.670

3

Land Materieel

1.508.189

1.969.225

2.500

1.299.991

‒ 251.766

0

4

Lucht Materieel

2.357.939

2.568.092

400

778.462

‒ 594.617

3.769

5

Infrastructuur en Vastgoed

911.097

982.991

28.240

53.001

77.691

0

6

IT

1.737.187

1.816.435

16.769

‒ 751.480

‒ 440.985

0

7

Bijdrage andere begrotingshoofdstukken Rijk

0

0

10.792.237

0

0

‒ 1.827.116

8

Overige Uitgaven en Ontvangsten

14.877

14.877

0

454.062

453.145

0

        
 

Subtotaal

13.609.715

10.923.657

10.923.657

1.382.632

‒ 1.113.064

‒ 1.807.677

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

 

0

0

 

0

695.530

 

Subtotaal

13.609.715

10.923.657

10.923.657

1.382.632

‒ 1.113.064

‒ 1.112.147

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

 

0

0

 

917

0

 

Totaal

13.609.715

10.923.657

10.923.657

1.382.632

‒ 1.112.147

‒ 1.112.147

Licence