Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x €1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

11.734.451

11.395.030

630.989

507.470

530.523

296.300

        
 

Beleidsartikelen

      

01

Openbaar bestuur en democratie

607.059

559.217

14.765

8.298

8.298

0

02

Nationale veiligheid

456.290

456.290

17.214

38.981

38.981

0

03

Woningmarkt

7.351.287

6.991.365

460.000

120.713

245.895

87.800

04

Energietransitie gebouwde omgeving en bouwkwaliteit

1.465.241

1.532.059

91

212.529

109.761

0

05

Ruimtelijke ordening en omgevingswet

143.959

143.959

3.824

‒ 4.711

‒ 4.711

0

06

Overheidsdienstverlening en informatiesamenleving

536.087

536.087

10.927

‒ 6.605

‒ 2.005

 

07

Werkgevers- en bedrijfsvoeringsbeleid

85.588

86.189

64

‒ 177

‒ 4.138

 

09

Uitvoering Rijksvastgoedbeleid

161.920

161.920

102.984

25.288

25.288

26.448

14

Slavernijverleden: fonds en herdenkingscomité

106.000

106.000

0

‒ 39.662

‒ 39.662

0

 

Niet-beleidsartikelen

      

11

Centraal apparaat

621.447

622.121

21.120

254.303

254.303

150.752

12

Algemeen

199.573

199.823

0

‒ 103.713

‒ 103.713

31.300

13

Nog onverdeeld

0

0

0

2.226

2.226

0

Licence