Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds, genoemd in artikel 2 van de Wet Mobiliteitsfonds, voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Mobiliteitsfonds (A) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Ontwerpbegroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

     

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

787.927

501.419

0

12

Hoofdwegennet

3.243.900

3.800.162

52.885

13

Spoorwegen

2.513.063

2.864.569

228.802

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma’s

1.132.811

1.142.688

0

15

Hoofdvaarwegennet

1.628.151

1.376.956

21.757

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

1.061.545

538.296

58.817

18

Overige uitgaven en ontvangsten

21.491

21.491

0

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

0

0

9.883.320

     
 

Totaal

10.388.888

10.245.581

10.245.581

Licence