Base description which applies to whole site

Voorstel van Wet

Vergaderjaar 2023–2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat ingevolge artikel 105 van de Grondwet de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Rijk bij de wet moet worden vastgesteld en dat artikel 2.1 van de Comptabiliteitswet 2016 bepaalt welke begrotingen tot de rijksbegroting behoren;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De bij deze wet behorende departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 2

De bij deze wet behorende begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 wordt vastgesteld.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Financiën

Vastgestelde departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.992.360

11.826.839

236.643.055

     
 

Beleidsartikelen

   

1

Belastingen

3.518.849

3.475.108

209.851.332

2

Financiële markten

‒ 4.129.465

34.035

10.209

3

Financieringsactiviteiten publiek-private sector

647.944

659.146

2.765.500

4

Internationale financiële betrekkingen

2.604

434.870

248.952

5

Exportkredietverzekeringen, -garanties en investeringsverzekeringen

10.091.366

168.366

133.206

6

Btw-Compensatiefonds

4.015.034

4.015.034

4.015.034

9

Douane

804.823

804.823

19.561.819

13

Toeslagen

1.479.134

1.673.358

0

     
 

Niet-beleidsartikelen

   

8

Apparaat

407.323

407.351

57.003

10

Nog onverdeeld

154.748

154.748

0

Vastgestelde begrotingsstaat van Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 2024 (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Oorspronkelijk vastgestelde begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

45.485.755

45.485.755

66.692.810

     
 

Beleidsartikelen

   

11

Financiering Staatsschuld

39.242.977

39.242.977

51.313.940

12

Kasbeheer

6.242.778

6.242.778

15.378.870

Licence